Vintage Hills Elementary

Mrs. Terri Drain, 2016 - 2017 Teacher of the Year. 

Welcome to Vintage Hills Elementary School.

Spring Break April 3- 7, 2017 ~ BARN DANCE, April 29th @The Barn, Livermore ~PTA General Meeting and Election of new Cabinet members, on March 15th at 9:15am. ~ 春假4月3  -  7日,2017〜BARN舞蹈,4月29日@穀倉,利弗莫爾〜PTA大會和選舉新內閣成員,3月15日上午9:15。 〜 Chūnjià 4 yuè 3  -  7 rì,2017〜BARN wǔdǎo,4 yuè 29 rì@gǔcāng, lì fú mò ěr〜PTA dàhuì hé xuǎnjǔ xīn nèigé chéngyuán,3 yuè 15 rì shàngwǔ 9:15. ~ חופשת האביב באפריל 3- 7 2017 ~ בנשף הכפרי, 29 באפריל @The אסם, ליברמור ~ PTA אסיפה כללית ובחירת חברי הקבינט החדש, ב- 15 במרס בשעה 9:15 לפנות בוקר. ~